Garantie voorwaarden PROLUXEERSEL

 Algemene Voorwaarden GARANTIE PROLUXEERSEL

7.1. Onverminderd de in deze Voorwaarden genoemde beperkingen garandeert Leverancier de deugdelijkheid van de door haar geleverde artikelen, mits alle door Leverancier gegeven instructies met betrekking tot het gebruik van deze artikelen strikt door Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derde(n) zijn opgevolgd.
7.2. De garantieperiode bedraagt twee (2) jaar en vangt aan op de factuurdatum. De garantieperiode is gebaseerd op een gemiddelde brandtijd van geleverde verlichtingsartikelen van maximaal 4.000 uur per jaar. Bij meer branduren dan 4.000 uur per jaar wordt de garantieperiode naar rato aangepast
7.3. Opdrachtgever kan een verlenging van de in artikel 1.2. bedoelde standaard garantieperiode aanvragen bij Leverancier. Indien Leverancier die aanvraag goedkeurt, wordt de garantieperiode verlengd tot een totale garantieperiode van zestig (60) maanden vanaf de factuurdatum. De standaard- en de verlengde garantie gelden niet indien:
- De goederen worden gebruikt onder andere omstandigheden als vermeld in de gebruiksaanwijzing, dit wil zeggen bij andere temperaturen dan van -10 °C tot + 25 °C.
- De goederen worden gebruikt in een omgeving waarvoor de goederen niet zijn bedoeld volgens de gebruiksaanwijzing.
- De goederen niet in overeenstemming met de instructies voor gebruik door een professioneel bedrijf worden geïnstalleerd en indien iemand ingrijpt in de structuur van de goederen.
- De goederen een vermogenstolerantie, lichtstroom en CCT-kleurtemperatuur vertonen, die ligt binnen 10% van de waarde vermeld in de catalogus (tenzij uitdrukkelijk een andere toelaatbare afwijkingswaarde is vermeld in de catalogus/website).
- De afname van de lichtstroom en veranderingen van de CCT-kleurtemperatuur tijdens de levensduur binnen het bereik liggen dat is aangegeven in de catalogus (in de respectieve gegevens met betrekking tot de levensduur).
De verlengde garantie van in totaal zestig (60) maanden geldt voorts niet indien:
- De goederen voorzien zijn van een driver die een levensduur van minder dan 100.000 uur heeft, zoals aangegeven door de producent.
- De totale jaarlijkse werking van de goederen meer dan 4.300 branduren bedraagt.
7.4. Bij gebreken die onder de garantie vallen, zal Leverancier naar eigen keuze ofwel de defecte goederen (hetzij op locatie, hetzij bij Leverancier) repareren, ofwel vervangende goederen leveren, ofwel een redelijke korting of financiële compensatie bieden. Indien de goederen na reparatie of vervanging nog steeds gebreken vertonen, dan heeft Leverancier naar eigen keuze het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel een redelijke korting op de aanschafprijs voor de goederen te geven.
7.5. Garantieclaims handelt Leverancier in beginsel binnen een periode van 24 kalenderdagen af. Deze periode kan redelijkerwijs door Leverancier worden verlengd als voor afhandeling derden, zoals de leverancier van een onderdeel van de goederen, moet worden geraadpleegd.
7.6. Bij een terechte garantieclaim kan de Leverancier de goederen of het gebrekkige deel daarvan vervangen door een gelijkwaardig product als de betreffende goederen niet langer door Leverancier geleverd worden.
7.7. Bij een terechte garantieclaim betaalt de Leverancier de redelijke vrachtkosten voor het transport van de goederen, tenzij dergelijke kosten op grond van de verlengde garantiebepalingen voor rekening van de Opdrachtgever zijn.
7.8. Garantie geldt niet voor gebreken en schade veroorzaakt door normale slijtage, verkeerd gebruik, overmachtsfactoren, tussenkomst door derden zonder de toestemming van de Leverancier en de behandeling of het gebruik van goederen voor andere doeleinden dan waarvoor de goederen zijn bedoeld.
7.9. In geval van vervanging blijft de originele garantie van toepassing. De garantie op vervangen goederen vangt aan op de factuurdatum van de originele levering van de vervangen goederen.
7.10. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder wordt verstaan gederfde winst, misgelopen besparingen, verlies van reputatie, verlies van goodwill, schade van indirecte, bijkomende of bijzondere aard, dan wel schade opgelegd bij wijze van straf of in verband met gevolgschade voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst of de verkoop van producten of diensten door Leverancier of het gebruik daarvan, ongeacht of de vordering tot schadevergoeding gebaseerd is op onrechtmatige daad, tekortkoming in de nakoming van verbintenissen of enige andere juridische grondslag, en zelfs indien Leve­rancier op de hoogte gebracht is of zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijke schadevergoedingen. De totale en cumulatieve aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot een bedrag ter hoogte van tien procent (10%) van het bedrag dat gemoeid is met de betreffende Overeenkomst.